Možnosti modernizácie sústavy brzdnej sústavy vozidla ALIGÁTOR

Predkladaný projekt sa venuje brzdovému systému vozidla Aligátor. Pre potreby jeho modernizácie sú v práci uvedené podklady, z ktorých sa bude vychádzať v ďalších etapách prác na modernizácii brzdnej sústavy tohto vozidla.

Z hľadiska konštrukcie brzdového systému a účinku brzdovej sústavy je potrebné zabezpečiť požiadavky, ktoré sú kladené legislatívou. Touto problematikou sa venuje kapitola 2, kde sú uvedené časti predpisu EHK 13, ktoré sa venujú brzdám a brzdovému účinku pre vozidlo danej kategórie.

Na základe týchto požiadaviek sa v kapitole 3 skúmajú brzdné vlastnosti vozidla v rôznych režimoch prevádzkového a núdzového brzdenia pri rôznych zaťaženiach samotného vozidla ako aj vozidla s prívesom.

Najvážnejšiu rekonštrukciu si vyžaduje brzdová sústava z hľadiska nutnosti zabudovania protiblokovacieho systému. Z toho dôvodu rieši kapitola 4 možnosti technického riešenia integrácie systému ABS do brzdovej sústavy.

Použitie nevyhnutného elektronického protiblokovacieho systému umožňuje v spolupráci s ďalšími systémami zabezpečiť aj zlepšenia ďalších jazdných vlastností vozidla.