DEVELOPMENT

SERVICES

SECURITY

INOVATIONS

DEVELOPMENT – Vývoj

Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení. Vývojová činnosť spoločnosti sa orientuje predovšetkým do oblastí technických vied:

 • konštrukcia, projektovanie a modernizácia mobilnej techniky
 • vývoj hybridných pohonov vozidiel
 • riešenie základnej a doplnkovej balistickej ochrany mobilnej techniky
 • vývoj malých vzdušných bezpilotných prostriedkov
 • vývoj softvérových aplikácií podľa špecifikácií zákazníka

SECURITY – Bezpečnosť

V širšom zmysle slova môžeme bezpečnosť chápať ako štruktúry a procesy, ktoré poskytujú určitú formu ochrany proti hrozbám. Typy hrozieb, ich rozsah a dopad môžu byť veľmi rôznorodé. Podľa toho rozlišujeme aj jednotlivé kategórie bezpečnosti: fyzická bezpečnosť, IT bezpečnosť, politická bezpečnosť… Z mnohých typov bezpečnosti sa spoločnosť venuje predovšetkým otázkam:

 • medzinárodného terorizmu a ochrany inštitúcií a objektov proti nemu
 • balistickej ochrany mobilných i stacionárnych objektov
 • dátovej bezpečnosti v informačných a komunikačných technológiách
 • spracovania analýz a metodík bezpečnostných systémov

SERVICES – Služby

Poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť v oblastiach marketingu a služieb. Zabezpečujeme obchodné služby v rozsahu voľných živností i licencované služby v obchode s vojenským materiálom. V projekčnej kancelárii realizujeme výskumné a vývojové projekty, modernizačné a inovačné projekty. Zároveň ponúkame služby komplexného riešenie CA – technológiami od svetových lídrov v tejto oblasti. Disponujeme licencovanými produktami:

 • CAD – Catia V5
 • FEM – MSC.Nastran/Patran
 • MBS – MSC.ADAMS
 • FLP – MSC.Fatigue

INNOVATIONS – Inovácie

Podľa definície OECD je inovácia zavedenie/implementácia nového alebo značne vylepšeného produktu (výrobku alebo služby), alebo procesu, novej marketingovej metódy, alebo novej organizačnej metódy v obchodnej praxi, organizácii práce alebo externých vzťahoch. Zo širokého spektra inovačných činností sa naša spoločnosť sústreďuje hlavne na tieto oblasti:

 • vývoj nových alebo zdokonalených výrobkov, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,
 • prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
 • zavádzanie inovácií v iných spoločnostiach predajom súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how),
 • zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách produkčného procesu, predovšetkým v etape projektovania produktov,
 • vývoj produktov a postupov znižujúcich negatívny vplyv na životné prostredie,
 • vypracovávanie riešení poskytujúcich účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energií.