Analýza možnosti produkcie kolesového AFV v podmienkach SR

Predkladaná štúdia analyzuje možnosti produkcie kolesového, obrneného, bojového vozidla ( KOBV ) v podmienkach SR. V úvodnej časti je spracovaný exaktný rozbor všeobecných a takticko – technických požiadaviek na predmetný typ kolesového vozidla. Na tuto úvodnú časť nadväzuje vyhodnotenie požadovaných vlastností u desiatich kolesových vozidiel zavedených v armádach rôznych štátov. Na výsledky rozboru súčasného stavu vývoja predmetných kolesových vozidiel nadväzuje koncepčný návrh kolesového vozidla, ktoré odpovedá potrebám pozemných síl a ktoré je navrhované v súlade so štandardmi NATO.

V záverečnej časti štúdie sú analyzované možnosti vývoja a výroby KOBV v podmienkach SR. Sú posúdené možnosti spolupráce so zahraničnými riešiteľmi a možnosti kooperácie pri zabezpečovaní komponentov od zahraničných subdodávateľov. Podrobne je spracovaný rozbor možností výrobných subjektov SR z hľadiska technologického zázemia a predpokladaných  kapacít na vývojovú, resp. inovačnú činnosť.  Je predložený finančný rozbor predpokladaných nákladov na finálnu výrobu KOBV v podmienkach priemyslu SR.