Bezpilotný miniprieskumný prostriedok typu UAV pre stupeň prápor

Podrobné technické zadanie systému je možné vypracovať na základe experimentálneho vyhodnotenia prevádzkových parametrov letového demonštrátora, ktorý bol vyhotovený v rámci spracovávania analýzy. Podrobné aerodynamické a energetické výpočty lietadla, ktoré by viedli k stanoveniu detailných technických parametrov systému bez praktického vyskúšania čiastkových riešení sú veľmi obtiažne realizovateľné. Vzhľadom na zdĺhavosť výpočtu lietadla a jeho malú presnosť (výpočtová chyba v rozpätí ± 30 %) je efektívnejšie zhotoviť na základe praktických skúseností so zohľadnením technologických možností výroby lietadla funkčný vzor a jeho konštrukciu postupne doladiť na základe experimentov.

Dostupné literárne pramene neuvádzajú postupy pre optimalizáciu osadenia lietadla videozariadením, predovšetkým postačujúcu rozlišovaciu schopnosť kamier a ich časový skenovací režim. Preto je potrebné vykonať experimenty na základe odborného odhadu, ktoré by viedli k stanoveniu objektívnych parametrov videozariadení.

Skonštruovanie miniprieskumného lietadla bez posádky podľa zadania tejto analýzy je v podmienkach Slovenskej republiky možné za predpokladu nákupu špecializovaných elektronických komponentov od zahraničných dodávateľov. Výroba draku lietadla, jeho montáž a oživenie je možné v domácom prostredí domácimi odborníkmi.