Elektronické vybavenie malého bezpilotného prieskumného prostriedku

Predložený projekt výskumu / vývoja je svojim obsahom  zameraný na veľmi aktuálnu oblasť, ktorej využiteľnosť je omnoho širšia než len pre vojenské aplikácie. Odborne sa riešenie projektu opiera o  náročný  rozbor reprezentatívneho súboru bezpilotných lietadiel používaných v súčasnosti. Technický popis systému malého prieskumného lietadla do ktorého bola navrhovaná elektronická aparatúra je okrem technickej stránky podložený aj legislatívnymi normami. V technickom popise sú vhodne rozobraté hlavné časti z hľadiska inštalácie elektroniky. Všeobecný rozbor elektronických sústav bezpilotných prostriedkov a analýza požiadaviek na elektronické vybavenie bezpilotného prostriedku MPUAV sú spracované vecne a stručne. Podľa zadania je v prvom priblížení dostatočne riešená problematika aplikácie chovania dravých vtákov pri love. Koncepčný návrh rieši elektronické vybavenie všetkých častí bezpilotného prostriedku tzn. lietadla a jeho činností (štart, let, pristátie) ako aj prieskumnú časť sústredenú v gondole v prednej časti lietadla. Celý koncepčný návrh je ukončený návrhom pozemnej časti systému vrátane pozemnej prieskumnej sústavy. Výsledky projektu sú veľmi dobrým podkladom pre ďalšie práce zamerané na skvalitňovanie funkcií bezpilotného prieskumného lietadla MPUAV.