Koncepcia vednej a technickej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Materiál predmetnej koncepcie analyzuje súčasný stav vo výskumno-vývojovej základni rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Koncepcia reaguje i na problémy spojené s prestavbou a modernizáciou ozbrojených síl Slovenskej republiky po vstupe  do NATO.

Smerovanie vojenskej vedy a techniky na technologicky vyspelé a moderné systémy je úzko spojené so zvyšovaním odbornej kvalifikácie všetkých vojenských profesionálov. V oblastiach v ktorých veda technika v ozbrojených silách SR nie je na dostatočnej úrovni je potrebné urýchlene riešiť spoluprácu s vybranými členskými štátmi NATO a EÚ.

Nachádzame sa v situácii kedy výskum obrany a bezpečnosti štátu vyžaduje hľadať  priestor a možnosti pre efektívne využitie civilnej vedy a výskumu a v spolupráci s touto vedou a výskumom formou špecializovaného výskumu rozvíjať budúce spôsobilosti ozbrojených síl.

Úspešná integrácia vojenského a civilného výskumu je kľúčom pre realizáciu ich potenciálu pre vojenské využitie, pričom čo do významu nie je rozhodujúce či sa výsledky dosiahli v civilnom alebo vojenskom výskume. V tomto duchu je koncipovaná „Vyhláška o obrannom výskume a vývoji“ z hľadiska zabezpečenia potrieb obranyschopnosti Slovenskej republiky. Vyhláška sa opiera o základné dokumenty rezortu MOSR ako sú „Bezpečnostná stratégia SR“, „ Obranná stratégia SR“, „Vojenská stratégia SR“.