Mobilné laboratóriá
MOBLAB je prvým z trojice mobilných identifikačných prostriedkov a bude súčasťou plánovaného uceleného kompletu vyššieho modulárneho kompletného systému mobilných identifikačných laboratórií radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (ďalej len MILAB RCHBO).

Návrh technického riešenia MOBLAB akceptuje požiadavky zadávateľa na kompatibilitu a systémové väzby jeho začlenenia do uvedeného vyššieho modulárneho systému.

Zostava prostriedku MOBLAB podľa TD‐PZ predstavuje kontajner s výbavou a obsluhou, vozidlo –
nosič kontajnera s pokladacím zariadením a vozidlo skupiny odberu vzoriek s výbavou a obsluhou.

Hlavnou úlohou MOBLAB bude analýza chemického zloženia vzoriek látok z kontaminovaného prostredia na úrovni predbežnej a potvrdenej identifikácie.

CELKOVÝ POPIS MOBLAB

ZLOŽENIE MOBLAB

Prostriedok mobilného identifikačného chemického laboratória MOBLAB je zostavený tak, aby po prijatí úlohy sa mohol presunúť z východzieho miesta na miesto určenia, rozvinúť pracovisko a vykonať detekciu, identifikáciu a analýzu vzoriek TCHL a NCHL získaných z kontaminovaného priestoru. Na pracoviskách MOBLAB sú vytvorené podmienky a prostriedky pre prácu obslúh s rizikovými látkami bez ohrozenia zdravia a okolitého prostredia.

Funkčnú zostavu MOBLAB tvorí:

  • Typizovaný kontajner mobilného chemického laboratória ISO 1C, v ktorom sú umiestnené prístroje a zariadenia špeciálnej výbavy. Kontajner je členený na tieto časti: vstupno‐výstupná časť, technologická časť, laboratórium predbežnej analýzy a prípravy vzoriek, identifikačné laboratórium
  • Nosič kontajnera s pokladacím zariadením
  • Vozidlo č.1 pre skupinu odberu vzoriek s výbavou (ďalej len SkOV)

ÚČEL POUŽITIA, OPERAČNÉ NASADENIE

MOBLAB v rámci svojho predurčenia bude súčasťou vyššieho modulárneho kompletného systému mobilných identifikačných laboratórií radiačnej, chemickej a biologickej ochrany MILAB RCHBO. Úlohou tohto kompletného mobilného systému je identifikácia zložiek celého spektra radiačnej, chemickej a biologickej kontaminácie v poľných podmienkach pri riešení krízových situácii vojenských a nevojenských konfliktov v zmysle STANAG 4632.

MOBLAB je základným prostriedkom pre identifikáciu zložiek chemickej kontaminácie vo vzorkách z kontaminovaných priestoroch v poľných podmienkach. Môže byť nasadený pri riešení krízových situácii vojenského aj nevojenského charakteru – teroristické hrozby, priemyselné havárie a živelné pohromy. Kontajnerové pracovisko sa rozvinuje v nekontaminovanom priestore. Dovoz vzoriek z ohrozeného priestoru do kontajnera zabezpečuje skupina odberu vzoriek, alebo prieskumná jednotka v dekontaminovaných obaloch.

Obsluha prostriedku MOBLAB pozostáva celkom z 8 osôb z toho 5 osôb je obsluha kontajnera a 3 osoby obsluha SkOV.

ÚČELOM POUŽITIA A ÚLOHOU MOBLAB JE PREDOVŠETKÝM

  • identifikácia toxických chemických látok a nebezpečných chemických látok a látok stredného spektra vo vzorkách prostredia, materiálu, zbytkoch munície, obaloch a v zariadeniach na úrovni PREDBEŽNEJ a POTVRDENEJ identifikácie, s výsledkom akceptovateľným štandardami NATO. Vo výnimočných prípadoch aj v klinických vzorkách.
  • zistenie radiačného zamorenia a detekcia biologických bojových látok na 1.stupni
  • podporné analýzy zamerané na hodnotenie účinnosti dekontaminačných činidiel, kontrolu účinnosti dekontaminácie a preverovanie kvality nezávadnej vody
  • archivácie vzoriek

OPERAČNÉ NASADENIE

MOBLAB predpokladá že bude pôsobiť ako súčasť MILAB RCHBO v zostave práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (ďalej len prrchbo). Svoju hlavnú úlohu bude vykonávať v mieste vykonávania analýzy (ďalej len MVA).

MVA bude vytvárané do 25 km maximálne 50 km.od veliteľského stanovišťa, alebo predsunutého veliteľského stanovišťa nadriadeného. Výber MVA je vždy podmienený smerom vetra a to z náveternej strany vo vzdialenosti od PK cca 20 ‐25 km.

Kontajner MOBLAB‐u bude umiestnený v tzv. nečistej časti MVA spolu s ostatnými kontejnermi MBioL a MRdmL. Nosiče kontajnerov sú vyvedené do tzv. čistej časti MVA. V nečistej časti je vo vzdialenosti 100 metrov zriadené miesto pre príjem vzoriek od SkOV.

V tzv. čistej časti bude zriadené miesto riadenia a velenia MILAB RCHBO, systém COLPRO s logistickým a materiálovým zabezpečením. Medzi obidvomi časťami je miesto kontroly individuálnych prostriedkov ochrany (ďalej len PIO).

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VOZIDLA PRE SKUPINU ODBERU VZORIEK

CELKOVÝ POPIS VOZIDLA

Ako vozidlo pre skupinu odberu vzoriek je vybraný typ LAND ROVER DEFENDER, 130 Crew Cab Chassis Quadtec 2 model 2007 (obr. č. 2).

Vozidla SkOV je osobné terénne vozidlo s pohonom 4 x 4 pre 5‐člennú posádku, vybavené oddeleným nákladným priestorom na transport detektorov a súprav pre odber vzoriek. Kabína vozidla ani nákladný priestor nie sú hermetizované. V tabuľke 4.3.1 sú uvedené technické parametre vozidla.

Vnútorné rozmery nákladného priestoru sú 1555x1770x1550, celkový objem nákladného priestoru je 4,25m3. Nákladný priestor je vybavený montážou pre upevnenie prístrojového vybavenia.

Nadstavba vozidla

Nadstavba vozidla (obr. č. 3) má vonkajšie rozmery 1670x1885x1750 a celkový vnútorný objem 4,25m3. Na zadnej stene sú jednokrídlové dvere. Na bočných stenách sú dvere, ktoré sa otvárajú odklopením do hora. Otváranie zadných dverí na nadstavbe bude zaistené po otvorení v dvoch polohách a to pri 90° a 110° otvorení.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA MOBLAB – KONTAJNER

POPIS KONTAJNERA TYPU ISO 1C

Kontajner ISO 1C je typovým modelom už zavedeným a využívaným v OS SR. Svojím vybavením a vnútorným usporiadaním bude plniť podmienky pre integráciu prístrojov a zariadení špeciálnej výbavy. Kontajner je tepelne izolovaný sendvičovými obvodovými a podlahovými panelmi. Je klimatizovaný, umožňuje používanie pri vonkajších teplotách ‐30°C až +50°C. Umožňuje pripojenie na zdroj el. energie.

Konštrukcia kontajnera ISO 1C vyhovuje svojimi rozmermi STN 26 9341.

Vonkajšie rozmery kontajnera: dĺžka 6058 mm x šírka 2438 mm x výška 2438 mm

POPIS A SCHÉMA CELKOVEJ KONCEPCIE USPORIADANIA PRACOVÍSK V KONTAJNERI

Technologická časť je umiestnená v prednej časti kontajnera. Pracoviská laboratória predbežnej analýzy a prípravy vzoriek a identifikačné laboratórium sú umiestnené v zadnej časti. Vstup do pracovísk je cez dekontaminačnú a havarijnú sprchu pre vstup a výstup, ktorá ma vonkajšie aj vnútorné dvere hermetizované.

Mimo vstupné hermetizované dvere je kontajner vybavený technologickými dverami v prednej časti, ktoré slúžia na ľahší prístup k zastavenej technológii v prípade nutnej opravy. Budú otvárané len po zložení z nosiča. Ďalšie dvere na pravej strane, slúžia na vybratie elektrocentrály mimo vozidla, tak, aby bola pri jej činnosti zabezpečená tichá prevádzka bez vibrácií. Vedľa týchto dverí vľavo je umiestnená skrinka vstupných zdrojov (svorkovnica) 3x400V/50Hz vonkajšieho zdroja alebo elektrocentrály EC (ďalej len EC).

Po ľavej strane vstupných dverí (na ľavej strane kontajnera) sú technologické dvere slúžiace pri výmene filtrov filtroventilácie FVZ – 98 M (ďalej len FVZ). V týchto dverách (ktoré sú za prevádzky zatvorené) sú umiestnené žalúzie pre vstup a výstup vzduchu do a z FVZ.

Pracoviská laboratória predbežnej analýzy a prípravy vzoriek a identifikačné laboratórium sú oddelené prepážkou s voľným prechodom medzi pracoviskami bez dverovej časti.