Modelovanie biomechanických účinkov IED a mín na osoby vo vozidlách

V súlade so zadaním je v predloženej štúdii vytvorený a overený metodický postup modelovanie možností znižovania dynamického účinku výbuchu mín a IED na posádku LAV a AFV.

 • Problematika je riešená v jednotlivých postupných krokoch.
 • Analýza mechanických a biomechanických vplyvov na virtuálny model tela človeka.
 • Numerická simulácia výbuchu a porovnanie výsledkov s experimentálnymi hodnotami.
 • Simulácia účinku výbuchu na horizontálne kyvadlo MIP a porovnanie dosiahnutých výsledkov s experimentálnymi hodnotami.
 • Vytvorenie konečnoprvkového modelu dynamického účinku výbuchu na zjednodušenú korbu vozidla
 • Vytvorenie dynamického modelu vozidla metódou viazaných telies.
 • Vytvorenie dynamického modelu systému sedačka–človek.
 • Simulácia účinku výbuchu na človeka

V závere boli urobené odporúčania na možnú úpravu tvaru spodnej časti korby vozidla za účelom zníženia dynamického účinku výbuchu. Ťažiskom riešenia predloženej štúdie sú návrhy na úpravu sedačky posádky bojového vozidla za účelom zníženia biomechanického namáhania na exponované časti ľudského tela.

Uvedená problematika bola riešená kombináciu moderných výpočtových metód. V jednotlivých fázach riešenia sa efektívne postupne využili:

 • metóda konečných objemov,
 • metóda konečných prvkov,
 • metóda viazaných telies.

Možno konštatovať, že prezentované riešenia predstavujú reálny prínos v uvedenej oblasti. Na základe aplikovaných postupov a dosiahnutých výsledkov a je možné realizovať reálne návrhy na znižovanie dynamického účinku výbuchu reálnych bojových vozidiel (modernizácia a úprava súčasných vozidiel ako aj návrh nových konštrukčných riešení, ktoré by mohli byť využité pri návrhu nových bojových vozidiel). Samozrejme, že podmienkou úspešnosti je fyzikálne reálny model daného bojového prostriedku. V tejto oblasti vytvára predložená štúdia reálny základ pre ďalšie rozpracovanie problematiky v súlade s potrebami OS SR.