Modelovanie prvkov ochrany DNA korby bojového vozidla pechoty BVP – 2

Táto štúdia poukazuje na účinky výbuchu a ním spôsobenej rázovej vlny a ich interakciu na dno bojového vozidla pechoty BVP – 2. Výpočtové modely prispievajú veľmi efektným spôsobom k vývoju bezpečnejšej ochrany vozidla proti účinkom výbuchom. Poukazuje na účinky týchto vĺn na techniku a živú silu a na možnosti ochrany proti nim. Ťažisko riešenia štúdie bolo položené na spracovaní simulačných modelov výbuchu a šírenia tlakovej vlny. Štúdia obsahuje jednak poznatky a matematické modely, ktoré sa v súčasnosti používajú vo výpočtových modeloch, ale hlavne množstvo vlastných numerických simulácií na posudzovanie účinkov výbuchu. Samotné modelovanie vyžaduje jednak znalosti z aplikovanej mechaniky a jednak zručnosť pri modelovaní pomocou komerčných softvérových produktov. Výsledky slúžia k pochopeniu správania sa vojenskej techniky pri napadnutí teroristami, k získavaniu poznatkov pre navrhovanie ochrany vojenskej techniky a živej sily. Tieto poznatky by mali byť využívané pri vzdelávaní zložiek ozbrojených síl a navrhovaní ochrany proti výbuchom.