Modelovanie tlakovej vlny od výbuchu pri interakcii s prekážkami v prízemnej vrstve

Táto štúdia poukazuje na účinky výbuchu a ním spôsobenej rázovej vlny a ich interakciu s telesami a prostredím, šírenie rázovej vlny v prostredí a cez prekážku. Poukazuje na účinky týchto vĺn na techniku a živú silu a na možnosti ochrany proti nim. Ťažisko riešenia štúdie bolo položené na spracovaní simulačných modelov výbuchu a šírenia tlakovej vlny od výbuchu s časovým rozdelením do rôznych fáz. Štúdia obsahuje jednak poznatky a matematické modely, ktoré sa v súčasnosti používajú vo výpočtových modeloch, ale hlavne množstvo vlastných numerických simulácií na posudzovanie účinkov výbuchu v prízemnej vrstve. Samotné modelovanie vyžaduje jednak znalosti z aplikovanej mechaniky a jednak zručnosť pri modelovaní pomocou komerčných softvérových produktov. Výsledky slúžia k pochopeniu správania sa vojenskej techniky pri napadnutí teroristami, k získavaniu poznatkov pre navrhovanie ochrany vojenskej techniky a živej sily. Tieto poznatky by mali byť využívané pri vzdelávaní zložiek ozbrojených síl a navrhovaní ochrany proti výbuchom.