Modelovanie vplyvu mechanickej záťaže vojaka v statickom a dynamickom režime jeho činnosti

Predkladaná štúdia obsahuje analýzu vplyvu mechanickej záťaže vojaka od nesenej výbavy na jeho činnosť. V úvodnej časti sú zhrnuté fyziologické a biomechanické aspekty nesenia výbavy vojakom vrátane základnej interakcie nesenia výbavy vojakom pri súčasnom plnení hlavných činností vojaka, napr. pochod, beh, streľba, hádzanie ručných granátov a ďalšie. V ďalšom obsahu sú z rôznych hľadísk zhodnotené nosné systémy záťaže vojaka.

Podstatnou časťou štúdie je výber a oživenie počítačového matematického modelu, ktorý umožňuje simuláciami analyzovať zaťaženia oporných častí tela vojaka pri jeho typických činnostiach a variabilite záťaže podľa nesenej výbavy.