Modelovanie výkonu štátnej správy v krízových situáciách (AKRIPA 1)

Cieľom tejto štúdie je prispieť k rozšíreniu poznania požiadaviek a potrieb zaistenia bezpečnosti ľudskej spoločnosti, a tým prispieť k riešeniu zabezpečenia efektívneho a nepretržitého fungovania jednotlivých prvkov bezpečnostného systému Slovenskej republiky na jednotlivých úrovniach riadenia, ktoré majú rozhodujúci vplyv na identifikovanie a monitorovanie bezpečnostných hrozieb, ich analýzu a riadenie opatrení na zabezpečenie prevencie vzniku krízových situácií, resp. na ich včasné riešenie.

Tento cieľ sa štúdia snaží naplniť analýzou uplatňovania ustanovení ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, návrhom modelového spôsobu výkonu štátnej správy a samosprávy v jednotlivých krízových stavoch v súvislosti s civilnou podporou obrany štátu a návrhom sústavy opatrení, ktoré by sa mali uplatňovať pri procesoch obranného plánovania pre obdobie prípravy na riešenie a pri riešení krízových situácií.