Modely mobility pre implementáciu do systému konštruktívnej taktickej simulácie

Predložený projekt výskumu / vývoja splňuje zadanie v plnom rozsahu. Riešitelia analyzovali všetky rozhodujúce  oblasti komplexnej mobility vozidiel s dôrazom na podvozkové časti a hnaciu sústavu vozidiel. Na základe výsledkov matematického  modelovania a simulácií  objektívne hodnotia sledované parametre mobility jednotlivých vozidiel. Modely mobility vybraných vozidiel sú spracované na požadovanej odbornej úrovni s použitím najmodernejších produktov CATIA, MATLAB a MSC ADAMS. Rozsah jednotlivých riešení je postačujúci pre posúdenie hodnotených vlastností motorových vozidiel. Odborne fundovane sú zvolené postupy riešenia modelov, ich kvantifikácia a grafické vyjadrenie vrátane kvalifikovanej interpretácie výsledkov riešení. Výsledné posudzovanie vlastností jednotlivých vozidiel má exaktnú podporu  v teoretických riešeniach a ich výsledkoch. Projekt je kvalitným podkladovým materiálom pre ďalšie aplikácie v rámci systému konštruktívnej taktickej simulácie.