Moderné prelomové technológie a možnosti ich využitia pre vojenské účely

V zadaní sa žiadalo vypracovať analytickú štúdiu, ktorá bude analyzovať prelomové technológie pre súčasnosť a blízku budúcnosť vrátane posúdenia možností ich vojenského využitia. Analýza moderných prelomových technológií pre podmienky OS SR sa opiera o aktuálny rozbor požiadaviek na pripravenosť OS SR riešiť súčasné i budúce úlohy. Tento rozbor obsahuje veľmi dôležitú časť pojednávajúcu o potrebách materiálneho a technického zabezpečenia pripravenosti OS SR na plnenie úloh v budúcnosti.

Zmeny v organizačných štruktúrach OS SR pre oblasti vedeckej, výskumu a vývoja  a ich možné dôsledky sú podrobne analyzované. Za dôležitú považujem časť, v ktorej sú stručne vysvetlené charakteristiky prelomových technológií a ich miesto  medzi doteraz pôsobiacich technológiách. Táto časť obsahuje nové poznatky v tejto oblasti a zaslúžila by si fundamentálne rozpracovať v samostatnom projekte. Všeobecné trendy v oblasti prelomových technológií s dostatočnou vypovedacou hodnotou ukazujú na zložitosť problémov v tejto oblasti a na mimoriadne vysoké odborné požiadavky na zodpovedných manažérov a riešiteľov v oblasti rozvoja a uplatňovania prelomových technológií.Na komplexnú analýzu trendov v oblasti prelomových technológií nadväzuje kapitola pojednávajúca o možnostiach využitia prelomových technológií pre vojenské účely v podmienkach SR. Táto časť sa opiera o poznatky rozvíjaných oblastí v podmienkach SR.

V závere predložená sumarizácia národných ambícií v oblasti vedy, obranného výskumu a progresívnych technológií s výhľadom do konca r. 2015 ukazuje na realitu v tejto oblasti a potvrdzuje opodstatnenosť potreby kvalitatívneho skoku v zavádzaní výsledkov vedy a obranného výskumu do praxe s prednostným uplatňovaním prelomových technológií vhodných pre potreby OS SR.