Možnosti a perspektívy využitia WiMax technológie na vojenské účely

Štúdia poskytuje vrcholovému manažmentu MO SR a zložkám zodpovedným za implementáciu komunikačných a informačných technológií Odboru komunikačných a informačných systémov Sekcii obranného plánovania a manažmentu zdrojov (OdKIS SEOPMZ) odborné a vedecké informácie obsahujúce hodnotenie možností a perspektív využitia technológie WiMAX v Ozbrojených silách SR.

Na to je potrebné:

  • analyzovať súčasný stav spojenia v OS SR na systémovej úrovni využitia technológií,
  • sumarizovať normotvorné a teoretické základy technológie WiMAX, poznatky z prieskumu súčasne dostupnej literatúry, a experimentálne získaných poznatkov,
  • charakterizovať technológie jednotlivých výrobcov a vykonať ich porovnanie,
  • vytypovať potenciálne oblasti využitia technológie WiMAX v Ozbrojených silách SR,
  • poukázať na jej silné stránky, rovnako na slabé stránky i riziká v  globálnom boji o štandardizovanú širokopásmovú rádiovú technológiu COTS (Commercial-Off-The-Shelf) pri zavedení do OS SR.

Druhým cieľom tejto štúdie je stanovenie stratégie a postupu ako prispieť k implementácii komunikačných a informačných systémov pre NNEC (NATO Network Enabled Capabilities). Štúdia upozorňuje aj na otázky kvality príslušných služieb (QoS) a je v nej aj návrh princípov pre odporúčanú architektúru, infraštruktúru a návrh, aby sa vo všetkých typoch sietí používal spoločný protokol, menovite IP. To by malo zaručiť dobrú interoperabilitu medzi rôznymi typmi sietí a tiež medzi rôznymi národnými systémami a systémom NATO.