Možnosti aplikácie stealth technológií pre pozemné bojové vozidlá

Táto štúdia sa zaoberá analýzou technológií STEALTH a možnosťami ich použitia pre pozemné bojové vozidlá.

V prvej časti je analyzovaný súčasný stav využitia STEALTH technológií. Najskôr sú uvedené charakteristiky pozemných a palubných prostriedkov pre pozorovanie objektov, so zameraním na používané frekvenčné pásma. Potom sa uvádza stav uplatňovania STEALTH technológií vo svete, kde sa rozoberajú STEALTH technológie v leteckých, námorných a pozemných silách.

V druhej časti je uskutočnená  analýza možností zisťovania a rozpoznania vozidiel pomocou radarov SAR. Sú tu uvedené princípy fungovania radarov SAR v jednotlivých režimoch činnosti.

V tretej časti je uvedená analýza možností  zistenia a rozpoznania bojových vozidiel optickými systémami. Sú v nej uvedené princípy fungovania termovízie a možnosti znižovania demaskujúcich príznakov pozemnej techniky. Na technike pozemných síl sa demonštrujú možnosti uplatnenia STEALTH technológií v infračervenom pásme elektromagnetického spektra.

V štvrtej časti sú uvedené požiadavky na aplikácie STEALTH technológií pre pozemné vozidlá. Je tu uvedená analýza hodnotenia efektívnosti operácií, ako východisko pre stanovenie novej kategórie operačných požiadaviek pre oblasť STEALTH technológií. Uvedené závislosti pravdepodobnosti zistenia  a pravdepodobnosti zničenia objektu môžu byť použité pre stanovenie požiadaviek na aplikácie STEALTH technológií.

V piatej časti je uskutočnená všeobecná analýza možností aplikácie STEALTH technológií. Na základe analýzy pomerov pri zisťovaní a rozpoznávaní objektov sú uvedené závislosti diaľky zistenia,  presnosti určenia parametrov, pravdepodobnosti zistenia objektov na veľkosti odrazovej plochy a rušení. Analyzujú sa tiež možnosti indikácie (MTI) a detekcie (MTD) pohyblivých objektov na pozadí.

V šiestej časti sa analyzujú možnosti aplikácie STEALTH technológií u používanej techniky pozemných síl. Rozoberajú sa možnosti aplikácie klasických STEALTH technológií na zníženie odrazovej plochy.

V siedmej časti sa uvádzajú aplikácie STEALTH technológií v rámci vývoja nových bojových vozidiel. Rozoberajú sa postupy pre aplikovanie klasických STEALTH technológií a analyzujú sa možnosti výskumu a vývoja nových technológií, niekedy označovaných za ANTI – ANTI STEALTH technológie.

V závere sa konštatuje, že STEALTH technológie sú dôležitým prostriedkom na zvýšenie efektívnosti bojových operácií, prinášajú operačné i taktické výhody a preto je potrebné  venovať aplikovaniu STEALTH technológií náležitú pozornosť.