Možnosti modernizácie sústavy odpruženia vozidla ALIGÁTOR

Teoretická štúdia pojednáva o možnostiach rekonštrukcii systému pruženia vozidla ALIGÁTOR 4×4.

V prvej kapitole sú teoretické východiská riešenej problematiky.
Druhá kapitola obsahuje rozbor súčasných systémov pruženia používaných vo vojenských vozidlách, či už pasívne systémy pruženia alebo regulovateľné systémy pruženia.
Tretia kapitola obsahuje analýzu možností implementácie regulovateľných systémov do vozidla ALIGÁTOR 4×4.

Kapitola štyri obsahuje výsledky simulácií súčasného systému pruženia a navrhovaných regulovateľných systémov pruženia. Sú prevedené kosimulácie virtuálneho modelu vozidla a riadiacich obvodov. Uvedené grafy obsahujú výsledky semiaktívneho systému pruženia a aktívneho systému pruženia.

V kapitole päť sú porovnané výsledky simulácií súčasného systému pruženia s navrhovanými systémami pruženia.

V závere sú zhodnotené navrhnuté možnosti rekonštrukcie systému pruženia.