Multifunkčný integrovaný hlásič NBC ohrozenia

V úvodnej kapitole štúdie realizovateľnosti sú analyzované operačné potreby a stanovené požadované operačné schopnosti NBC hlásiča. V ďalšej kapitole je objektívne posúdený stav predmetnej techniky vo svete. Na základe požadovaných operačných schopností sú stanovené takticko- technické požiadavky na NBC hlásič ohrozenia. V rámci tejto časti sú rozpracované spôsoby použitia v systéme včasnej výstrahy, rozsahy požadovanej detekcie chemických látok, biologických prostriedkov, rádioaktívnych látok a zdrojov ionizujúceho žiarenia. Pre uvedené NBC látky sú objasnené princípy detekcie. Je rozpracovaný návrh riešení multifunkčného NBC hlásiča ohrozenia a dva variant obstarania systému z hľadiska zloženia aparatúry. V ekonomickej časti sú doložené predpokladané náklady prístrojového vybavenia a náklady na jeho údržbu. V závere sú odporúčania na spôsoby obstarania systému.