Orientácia vojenskej vedy, obranného výskumu a technológií v SR

V štúdii sa najskôr analyzujú prebiehajúce trendy, ktoré ukazujú všeobecný charakter a šírku spektra smerovania aktivít rozvoja vedy, výskumu a technológií. Potom sa analyzuje súčasný stav výskumu a technológií krajín NATO a EÚ a Slovenskej republiky. Pozornosť sa venuje problematike pozemných síl v prvej časti a problematike vzdušných síl v druhej časti  štúdie.

V jednotlivých častiach  sa štúdia venuje problematike orientácie vojenskej vedy, obranného výskumu a technológií smerujúcej k získaniu spôsobilostí ozbrojených síl  pre 21. storočie. V súlade s rozvojovým plánom „Model 2015“ sa definujú ciele, priority a potreby ozbrojených síl SR v prvej etape do konca r. 2015 . Ďalej sa analyzujú smery orientácie rozvoja vojenských a technických vied, ako aj obranného výskumu a technológií v druhej etape s výhľadom do roku 2025.