Pokročilý individuány bojový systém pre vedenie bojovej činnosti v meste

Obsah štúdie rešpektuje dosiahnuté výsledky technologického rozvoja a možnosti simulačných a výcvikových technológií z hľadiska ich kompatibility s existujúcimi prostriedkami v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a v ozbrojených silách členských krajín NATO.

V štúdii, sú spracované kritéria využitia  PIBS vo všeobecnej rovine a konkrétne s aplikáciou na nároky taktického  výcviku a zvlášť na charakter simulačného výcvikového systému.

Analýza súčasných skúseností z vedenia bojovej činnosti v zastavaných priestoroch a súčasných operačných predpisov potvrdila nevyhnutnosť vypracovať novú doktrínu použitia a výcviku pozemných síl. Potvrdila potrebu hľadania nových foriem výcviku a využitia nových systémov simulačných technológií. Naznačila i potrebu tvorivých zásahov do zaužívaných organizačných štruktúr pozemných síl (task units).

Štúdia rešpektuje základnú požiadavku, ktorou je otázka kritéria miesta systému v globálnom simulačnom a výcvikovom systéme Ozbrojených síl Slovenskej republiky a splnenie podmienok jeho praktického využitia vo výcviku jednotlivcov a malých jednotiek (družstvo, čata, rota s výhľadom prápor podľa stupňa vybudovaností) pozemných síl s využitím dostupných architektúr simulačnej technológie pre výcvik a vedenie bojovej činnosti v meste a to pokiaľ ide o dislokáciu, typ, charakter vybudovania a mobility. Poukazuje na skutočnosť, že zavádzanie Pokročilého Individuálneho Bojového Systému do organizačnej štruktúry pozemných síl bude postupným procesom „vytláčania“ klasických zbraňových systémov, čomu bude potrebné prispôsobiť i štruktúru simulačného procesu.

V štúdii je daný priestor pre aplikačnú stránku využitia laserovej strelnice z hľadiska technických kritérií pre činnosť laserovej strelnice i pre výcvik jednotiek vybavených Pokročilým Individuálnym Bojovým Systémom a to najmä, ak ide o ovládania terčového manévru a kritérií určených Osnovami strelieb z ručných zbraní a zbrani bojových vozidiel, ktorej mobilitu je možné využiť pri výcviku v Stredisku kondičného výcviku i vzhľadom na výcvik jednotiek pozemných síl vyzbrojených pokročilým individuálnym bojovým systémom.