Požiadavky na perspektívne obrnené vozidlo pre asymetrické konflikty

V predkladanej štúdií je venovaná pozornosť iba jednej skupine obrnených vozidiel – bojovým obrneným vozidlám mechanizovaných (výsadkových) jednotiek, okrem obrnených vozidiel patriacich do kategórie bojových a špeciálne tanky. Pozornosť bude teda zameraná na kategóriu ľahko obrnených vozidiel. Do kategórie ľahko obrnených vozidiel (angl. LAFV – light armored fighting vehicles) pozemných síl patria obrnené transportéry (ďalej len „OT“, angl. APC – armored personel carriers) alebo bojové vozidlá pechoty )ďalej len „BVP“, angl. IFV – infantry fighting vehicles). V oboch prípadoch je ich cieľom dopraviť vojakov do blízkosti bojovej zóny a potom ich nechať zosadnúť k vedeniu boja. BVP sú dokonca konštruované tak, aby umožnili prepravovaným osobám, pokiaľ to situácia dovoľuje, viesť boj pod ochranou panciera vozidla a v prípade ich zosadnutia, podporovať ich priamou paľbou.

Predložená štúdia si kladie za cieľ definovať teoretické, operačno-taktickou praxou podporená kritéria pre stanovenie takticko-technických požiadaviek na perspektívne ľahko obrnené vozidla určené k zabezpečeniu úloh vojenských útvarov, vojenských zariadení a vojenských záchranných útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky pri ich nasadení v asymetrických konfliktoch.