Projekt 5-4420 detekčné technológie BW látok

Ukazuje sa, že biologické zbrane nie sú vhodné na účely vedomia vojny a ich ďalší vývoj je z tohoto pohľadu použiteľný najskôr na teroristické útoky., prípadne  v taktickom použití . V tomto ohľade sa všetky štáty zhodujú v potrebe prevencie a zákazu.

Z uvedeného vyplýva, že  otázka  detekcie, (diagnostiky), bakteriologických, (biologických) a toxínových zbraní je nadmieru aktuálna a dotýka sa viacerých rezortov a to najmä rezortu obrany, zdravotníctva.

V tomto kontexte sa javí spolupráca  Ministerstva zdravotníctva a najmä jeho integrálnej súčasti  verejného zdravotníctva s rezortom obrany, Armádou Slovenskej republiky  ako logický a pozitívny prejav spolupráce vzhľadom multidisciplinárny charakter riešenej  problematiky.

Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo a úspešne spolupracuje  s rezortom vnútra, Hasičským a záchranným zborom a Civilnou ochranou a políciou pri detekcií  podozrivých zásielok a ich následnej detekcii, (diagnostike) a poskytuje tak exemplárny príklad multidiscipinárnej spolupráce.

Úspešné riešenie projektu 5-4420 detekčné technológie bw látok vyplní aj tieto medzery v doterajšej spolupráci a vytvorí predpoklady pre následné riešenie projektu s identickým zameraním.