Súprava na dekontamináciu výstroja

Štúdia obsahuje operačnú potrebu systému, taktickú použiteľnosť prostriedku, súčasný stav v OS SR a v zahraničí, technologické predpoklady riešenia systému, možnosti obstarania MPDV.

Plnenie úloh OS SR v bojových operáciách na vlastnom území, pri podpore síl NATO i počas vojenskej asistencie orgánom integrovaného záchranného systému bude vždy poznačené určitým rizikom radiačnej, chemickej a biologickej (NBC) kontaminácie. Nejedná sa len o rizika vyplývajúce s použitia jadrových, chemických a biologických (JCHB) zbraní na bojisku, ale aj o vytvorenie NBC kontaminácie po teroristických útokoch JCHB zbraňami, po teroristických útokoch na zdroje nebezpečných látok v priemysle a infraštruktúre a po technologických haváriách spojených s únikom NBC kontaminácie. S rizikom kontaminácie budú spojené aj katastrofy sprevádzané šírením epidémií a pandémie.Pri takýchto NBC- udalostiach budú s vysokou pravdepodobnosťou zasiahnutý nielen príslušníci OS SR, ale aj obyvateľstvo. Skladba povrchovej kontaminácie u týchto dvoch kategórií bude veľmi rozdielna. Príslušníci OS SR disponujú účinnými prostriedkami na individuálnu ochranu (PIO) kože i dýchacích ciest, ktoré obmedzia alebo úplne znemožnia kontamináciu ich osobného výstroja.