Zvýšenie efektívnosti kontroly a sledovania vonkajšej hranice na území Slovenskej republiky

Základným cieľom úvodnej štúdie k definovanému projektu je rámcovo vymedziť obsah a pravdepodobný rozsah jednotlivých kľúčových problémov projektu jeho jednotlivých častí a poskytnúť kompetentným subjektom zainteresovaným na zdokonaľovaní  procesu kontroly a sledovania vonkajšej hranice EÚ na území SR, predbežné parciálne informačné podklady potrebné čo najskôr. Poskytnúť informácie, ktoré podstatnou mierou prispejú k tvorbe rozhodnutí potrebných pre vypracovanie a realizáciu projektu – pri hľadaní ciest, výbere spôsobov a optimalizovaných opatrení pre ich praktickú implementáciu tak, aby sa zásadne  zdokonalil proces kontroly a sledovania definovanej vonkajšej hranice.

Táto úvodná štúdia má teda byť tiež akýmsi generalizovaným vyjadrením obsahu komplexného projektu, ktorý by sa mal vypracovať, posúdiť a schváliť ako záväzný podklad najmä pre riadiace orgány MV SR a MF SR, respektíve MZV SR a MO SR s pôsobnosťou kontroly a sledovania vonkajšej hranice EÚ na území SR pri implementácii inovačných opatrení vyplývajúcich zo vstupu SR do EÚ. Jednotlivé časti môžu byť užitočné aj pre ďalšie subjekty zainteresované na riešení a zabezpečovaní úloh zdokonaľovania kontroly a sledovania vonkajších hraníc EÚ. Úvodná štúdia by mala byť voľne prístupná – bez utajovaných skutočností.